See English Version

فراخوان جذب داور


دعوت از اساتید که علاقه مند به داوری مقالات هستند، می توانند رزومه ی پژوهشی خود را به آدرس ایمیل  کنفرانس : info@ibaeconf.com ارسال کنند، بعدازبررسی رزومه های مورد تایید انتخاب و اطلاع رسانی می گردد.