See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران

  • دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت ،کسب کار و اقتصاد

  • دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

  • وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

  • انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه  علوم انسانی 

  • كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي